EEN ERFENIS REGELEN, HOE?

Na een overlijden is er direct van alles te doen. Als naaste familie(lid) komt u meteen in actie. Als de eerste noodzakelijke dingen zijn gedaan, volgt het regelen van de uitvaart of crematie. 

Zodra ook dat achter de rug is, komt u toe aan het regelen van de erfenis. Wat nu?

U DE ROUW, IK HET REGELEN

  • Onderzoek naar erfgenamen.
  • Opstellen van een verklaring van erfrecht.
  • Vaststellen omvang van de nalatenschap.

Er is er veel praktisch werk nodig. Met als doel om alle erfgenamen hun erfdeel te kunnen verstrekken. Ik sta u met raad en daad bij en trek de kar.

HULP BIJ DE AFWIKKELING NA OVERLIJDEN

Een dierbare is overleden en u weet niet waar te beginnen. Samen bekijken we de situatie en we bepalen waar te beginnen. Als het u niet lukt, neem ik het van u over. En wat u dan nodig heeft, is een deskundige en betrokken professional die praktisch aan de slag gaat. Die de regie neemt en ondersteunt bij wat er moet gebeuren. Eerst de uitvaart regelt en daarnaast acties onderneemt om tot een adequate afwikkeling van de nalatenschap te komen.

Als er sprake is van een complexe nalatenschap en/of er zijn veel erfgenamen, dan kunt u door een volmacht één persoon aanstellen om de gehele afwikkeling te doen. Geeft u de registerexecuteur deze volmacht, dan is de afwikkeling in professionele handen en kunt u zich richten op andere zaken.

Het kan zijn dat de overledene in zijn of haar testament een executeur heeft benoemd voor de afwikkeling van de nalatenschap. Als deze executeur de benoeming aanvaard, zijn de erfgenamen niet meer verantwoordelijk voor de afwikkeling en verdeling. De executeur neemt deze taken op zich.

Mocht de executeur de benoeming niet aanvaarden, dan dienen de erfgenamen gezamenlijk een gevolmachtigde aan te wijzen of zelf gezamenlijk de nalatenschap af te wikkelen.

Een gevolmachtigde treedt op als vertegenwoordiger van alle erfgenamen. Die gevolmachtigde heeft opdracht gekregen om bepaalde (of alle) zaken met betrekking tot de afwikkeling van de nalatenschap te regelen. In de volmacht staat wat de opdracht is en welke beloning daar tegenover staat. De gevolmachtigde kan één van de erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander.

Verleent u volmacht aan mij (als registerexecuteur), dan bent u verzekerd van een deskundige, onpartijdige professional.

U wilt weten of en hoe ik u en uw familie kan helpen met het afwikkelen van een nalatenschap.  In een oriënterend gesprek, dat voor u kosteloos is, bespreken we de situatie en bekijken we wat we kunnen tegenkomen. Ik vertel u hoe ik kan helpen en wat de voorwaarden zijn.  Daarna bepaalt u of ik, als registerexecuteur, u verder help bij dit proces.

Wie gaat de nalatenschap afwikkelen? Als de overledene in haar/zijn testament een executeur heeft benoemd dan gaat die de nalatenschap afwikkelen. Is dat niet het geval, dan zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling. Hieronder valt ook de uiteindelijke verdeling. Aan één van de erfgenamen of de registerexecuteur kan een volmacht gegeven worden, zodat die alles afhandelt.

Als de registerexecuteur als gevolmachtigde voor de erfgenamen gaat optreden, worden in de volmacht (of opdrachtovereenkomst) de werkzaamheden benoemd en de vergoeding vastgelegd. De registerexecuteur gaat aan de slag, zodra alle erfgenamen de volmacht hebben getekend.

De verklaring van erfrecht is een document dat door een notaris wordt opgesteld. Het is niet verplicht, echter vaak wel nodig, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot de bankrekening(en). Ook voor het wijzigen van gegevens van de overledene, is vaak een verklaring van erfrecht nodig. In de verklaring staat wie is overleden en wie de erfgenamen zijn.

Hoe meer erfgenamen-onderzoek de notaris moet doen, hoe hoger de kosten van de verklaring van erfrecht kunnen oplopen.

Wat gaat er nog af van de erfenis? Voor erfgenamen is uiteindelijk van belang “hoeveel blijft er over?”

Belangrijk hierbij is om verschil te maken tussen vorderingen en schulden van de overledene zelf en schulden en vorderingen van de nalatenschap. Ook het tot uitkering komen van verzekeringspolissen is belangrijk, evenals het wijzigen van polissen en het informeren van allerlei instanties.

Als registerexecuteur neem ik hierin het initiatief en assisteer bij de aangifte erfbelasting die de erfgenamen binnen een bepaalde termijn moeten doen.

 

Bij de afwikkeling van een nalatenschap komen allerlei juridische- en financieel administratieve zaken om de hoek. Wie zijn de erfgenamen en hoeveel is hun erfdeel?

Moet er nog rekening gehouden worden met in het verleden gedane schenkingen of legitieme porties van kinderen. Hoe gaat het met het uitbetalen van verzekeringen of het op een andere naam overschrijven van voertuigen. Allerlei zaken die binnen bepaalde termijnen geregeld moeten zijn. Als registerexecuteur help ik u graag en werk in uw belang.

Na een overlijden komt er direct heel veel op u af. Na enige tijd dient er ook de aangifte erfbelasting te worden gedaan. Als er een boedelbeschrijving is opgemaakt, kan deze dienen als uitgangspunt voor de te betalen erfbelasting.

Als ik als registerexecuteur betrokken ben, dan zorg ik dat de aangifte erfbelasting binnen de daarvoor gestelde termijn gedaan wordt. Als erfgenaam dient u bij de aangifte inkomstenbelasting rekening te houden met de erfrechtelijke verkrijging.

Wat moet er gebeuren als er weinig of niets bekend is over de nalatenschap? Er zal een momentopname van de nalatenschap moeten komen, een zogenaamde boedelbeschrijving. Hierin worden de bezittingen en schulden van de nalatenschap opgenomen. Deze boedelbeschrijving is de basis voor verdere afwikkeling en uiteindelijke verdeling.

Verder worden direct na het overlijden de benodigde registers geraadpleegd, denk aan het Centraal Testamentenreigster, het Centraal Insolventieregister, het Centraal Curatele- en Bewindregister, het Boedelregister en het huwelijksgoederenregister.

Wat gebeurt er met de woning en alle spullen van uw overleden dierbare? Vaak is het ontruimen van de woning voor de nabestaanden een moeilijke klus. Inboedelstukken hebben nogal eens emotionele waarde, waarvan niet bekend is waar ze naar toe moeten.

Als registerexecuteur kan ik hierin de regie nemen en het aanspreekpunt zijn voor erfgenamen. Als het gaat om verkoop van (on)roerende zaken kan ik inventariseren, informeren en vervolgens verkoop begeleiden.

Wat ontvangen de erfgenamen uiteindelijk? Wanneer komt het tot uitbetaling?

Op het moment dat alles is afgehandeld, kan een boedelverslag worden opgemaakt en de verdeling van de nalatenschap worden gemaakt. Als registerexecuteur leg ik rekening en verantwoording af aan alle erfgenamen, die op hun beurt kwijting en décharge verlenen.

Daarna komen de erfdelen tot uitbetaling. De nalatenschap krijgt in het digitale nalatenschapsdossier de status “afgewikkeld”. 

MAAK EEN VRIJBLIJVENDE AFSPAAK

Wilt u meer informatie omtrent het voorbereiden en afwikkelen van uw nalatenschap? En hoe ik u daarbij kan helpen?

Bel  06 22265493 of stuur me een email via onderstaand formulier.

Wilt u dat ik telefonisch contact met u opneem? Vul dan uw telefoonnummer in.